Autorizovaný architekt jako odpovědný zástupce

Jako autorizovaný architekt jsem garantem pro projektování jednoduchých staveb pro stavební firmu. Tuto činnost vykonávám jako její odpovědný zástupce. Nyní mě oslovila další firma, abych stejnou práci vykonával i pro ni. Umožňují profesní předpisy, abych takovou činnost dělal pro více než jednu firmu?

Formát projektu odevzdávaného zákazníkovi

Klient po mně požaduje spolu s výtiskem paré odevzdat také digitální verzi projektu v otevřeném formátu. Mohu nebo mám dokonce povinnost mu toto odevzdávat?

K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem

Odbor památkové péče odmítá vydat závazné stanovisko a jeho vydání podmiňuje nesmyslnými požadavky. Jak je možné se proti nevydání stanoviska nebo proti vydání zamítavého závazného stanoviska bránit, je možné podat odvolání?

K problémům spojeným s rozdělením zadávání veřejné zakázky zapracování PD na více fází

V zadávacím řízení jsem získal veřejnou zakázku na zpracování studie rekonstrukce objektu. Vzhledem ke spokojenosti zadavatele jsem předpokládal spolupráci na dalších stupních PD. Nyní mi bylo sděleno, že mi nemůže být zakázka na zpracování dalších stupňů svěřena za použitím jednacího řízení bez uveřejnění, že by se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách. Zároveň jsem zadavatelem nucen k převodu autorských práv. Co si o tomto postupu myslíte?

Povaha územního plánu z autorskoprávního hlediska

Jaké má postavení zpracovatel územního plánu, pokud se provádí jeho změna? Musí ji město zadat témuž autorovi?

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

Text

Text